صفحه اصلی مدرسه نخستین هفته تبلیغات ایران در سال ۱۳۵۱ به روایت پژمان فخاریان