صفحه اصلی برندها کمپین تبلیغاتی کالین با شعار «کالین باشه تو هم باشی» و دو مرد جوان حاشیه ساز شد