صفحه اصلی دیجیتال مقایسه ChatGPT 4 و ChatGPT 4o / پاسخ‌های متفاوت به پرسش‌های یکسان