صفحه اصلی برندینگ اما و اگرهای یک ایده یا یک نظریه؟ / «انسان ایرانی و تکرار و توالی تبلیغ» در ترازوی سنجش