صفحه اصلی برندها مذاکرات نتیجه داد؛ توافق اسنپ و هکرها